ระบบบริหารงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดตราด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือนเมษายน 2564

@3 พ.ค. 64 10:35
วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นางมาลี วิจิตรโสภาพันธ์ หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าประชุมคณะกรรมทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดตราด (เซลล์แมนจังหวัด) ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด โดยมี นางวรัญญา ถนอมพัน

ประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

@3 พ.ค. 64 10:22
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด มอบหมายให้นายภาณุพัฒน์ อรัญดร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมบานชื่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมีนาย

ประชุมหารือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

@3 พ.ค. 64 10:19
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทศา ปิณฑะศิริ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมหารือแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่) ตามคู่มือแนวปฏิ

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564

@3 พ.ค. 64 09:52
วันที่ 20 เมษายน 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายสว่าง ชื่นอารมย์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม และมีนายสุรศักดิ์ อิงประสาร ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัดตราด นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด แ

ประชุมคณะทำงานด้านพืชไร่ พืชสวน และเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2564

@23 มี.ค. 64 15:05
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานด้านพืชไร่ พืชสวน และเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายเรือง ศรีนาราง รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด คนที่ 1 เป็นประธานการประชุม และมีนายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด เข้าร่วมประ

ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2564

@23 มี.ค. 64 14:51
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด โดยมีนายภราดร กีรติจิรัฐิติกาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสัตว์ เป็นประธานการประชุม โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์โรคระบาดในสุกรในพื้นที่จังหว

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด@08 ส.ค. 63 13:37
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตราด ครั้งที่ 3@08 ส.ค. 63 13:26
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี63

ประชุมสภาเกษตรกร จังหวัดตราด ครั้งที่ 4@08 ส.ค. 63 13:15

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 20 คน@07 ต.ค. 62 10:52
สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62

สมชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตราดรับทราบการประกันราคาผลผลิตข้าว@07 ต.ค. 62 10:50

สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดตราด งานบริหารปี62

มีคนเข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน@07 ต.ค. 62 10:49